Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
LICZNIK ODWIEDZIN
   jesteś już naszym
 0386130 
   gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Opłaty środowiskowe

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
- z kotłowni,
- z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.,
- ze spalania paliw przez środki transportu,
- z przeładunku benzyn silnikowych,
- z chowu lub hodowli drobiu.
(szczegóły niżej)

2. Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, tj.:
- pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne,
- wody chłodnicze,
- wody pochodzące z chowu i hodowli ryb,
- wody zasolone.
(szczegóły niżej)

3. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych. (szczegóły niżej)

4. Składowanie odpadów. (szczegóły niżej)

Do ponoszenia ww. opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DZIAŁ II Definicje i zasady ogólne
Art. 3.
20) podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.2) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzy-stającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. 2013, poz. 672, t.j.)
Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
3) przedsiębiorca zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą.

W przypadku składowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, czyli ten kto faktycznie nimi włada. Podmiotem zobowiązanym do naliczania i uiszczania opłat za składowanie odpadów jest przede wszystkim zarządzający składowiskiem odpadów, ale w niektórych sytuacjach (opisanych poniżej) obowiązek ten dotyczy innych posiadaczy odpadów, którzy gospodarują nimi niezgodnie z przepisami prawa. 


Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ww. ustawą przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu). W tym drugim przypadku opłaty należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do 31 marca danego roku po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.

W tym samym terminie - 31 marca danego roku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok zgodnie z ustalonym wzorem, każdorazowo wypełniając Załącznik Nr 1.

Wyjątek od tej zasady dotyczy podmiotów ponoszących opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych - wnoszą oni opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca. Podmioty te przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja.

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Jednak zwolnienie z obowiązku wniesienia rocznej opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków od wód lub do ziemi podmiot ponosi opłaty podwyższone o:

• od 1.01.2009 r. - 500% (wymiar x 6).

Inaczej jest w przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów. (szczegóły niżej)

Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska:

• opłatę w drodze decyzji, jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
• opłatę w drodze decyzji w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu, jeżeli zamieszczone w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nasuwają zastrzeżenia.

Naliczone opłaty należy uiścić w terminie do 31 marca danego roku na konto:

Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
Nr 47 1540 1216 2001 4405 2403 0001

Na przelewie należy podać nazwę i adres płatnika, rodzaj korzystania ze środowiska, okres którego wpłata dotyczy; jeżeli wpłata dotyczy kilku rodzajów korzystania ze środowiska, należy podać odrębne kwoty, np. za pobór wód, za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza itd.; w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.


STAWKI OPŁAT

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2009 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na 2009 rok (Dz.U. z 2008 r., Nr 196, poza. 1217)

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2010 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2010 rok (M.P. z 2009 r., Nr 57, poza. 780)

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2011 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2011 rok (M.P. z 2010 r., Nr 74, poz. 945) 

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2012 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2012 rok (M.P. z 2011 r., Nr 94, poz. 958) 

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2013 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2013 rok (M.P. z 2012 r., poz. 766) 

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2014 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2014 rok (M.P. z 2013 r., poz. 729)

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2015 mają zastosowanie następujące akty prawne:


• Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 rok (M.P. z 2014 r., poz. 790
WPROWADZANIE GAZÓW LYB PYŁÓW DO POWIETRZA

Opłaty ponosi się za emisję:

- ze spalania paliw w kotłach,
- z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.,
- ze spalania paliw przez środki transportu,
- z przeładunku benzyn silnikowych,

w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji n(%) do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik (100 - n)/100,

- z chowu lub hodowli zwierząt.


PRZYKŁADY

Transport (str. 1, str. 2, str. 3

Przeładunek benzyn

Spalanie w kotłowni (str. 1, str. 2)

Spalanie - ładunki i procesy technologiczne

POBÓR WÓD

Opłaty ponosi się za:

- pobór wody podziemnej,
- pobór wody powierzchniowej śródlądowej,
- pobór morskich wód wewnętrznych.

Podmiot wypełnia odpowiednią tabelę wzoru wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat – załącznik nr 3 oraz podstawowy załącznik nr 1 zawierający zbiorcze zestawienie informacji.


WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Opłaty ponosi się za:

- wprowadzanie do wód lub do ziemi, ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych,
- wprowadzanie wód chłodniczych,
- wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej,
- wprowadzanie wód zasolonych,
- wprowadzanie wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych.

Podmiot wykonuje sprawozdanie wypełniając Załącznik Nr 1 wzoru wykazu oraz odpowiednią tabelę z Załącznika Nr 4, uwzględniając:

• ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi,
• wielkości, rodzaj i sposób zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
• wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych i powierzchni użytkowej stawów.


SKŁADOWANIE ODPADÓW

Podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, czyli ten kto faktycznie nimi włada.

Opłaty za składowanie odpadów ponosi:
• zarządzający składowiskiem odpadów
• posiadacz odpadów, które są składowane w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub magazynujący odpady bez wymaganej decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania.

Opłatę za składowanie odpadów ponosi się za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów, z zastrzeżeniem art. 293 ust. 1 i 3-5 ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 297 Poś).

Opłata za korzystanie ze środowiska może być albo opłatą podstawową albo opłatą podwyższoną.

• Opłata podstawowa - dotyczy zarządzających składowiskiem, jeżeli posiadają wymagane prawem zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów lub pozwolenie zintegrowane oraz decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska.

• Opłata podwyższona – naliczana jest w przypadku składowania odpadów na składowisku odpadów bez ww. decyzji, w przypadku magazynowania odpadów bez stosownego zezwolenia lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym o odpadach, musi uiszczać opłaty podwyższone. Szczegółowo sytuacje te określa art. 293 ustawy Prawo ochrony środowiska.

• Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa.

• Powyższe nie obowiązuje w odniesieniu do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie obowiązujących przepisów (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.01.2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110)).

Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym, że wysokość opłaty podwyższonej zależy od czasu składowanych odpadów.

Opłatę podwyższoną (OP) wylicza się zgodnie ze wzorem:

OP= w * s * m * t

gdzie:
w - wielokrotność jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku,
m - ilość odpadów umieszczonych niezgodnie z przepisami,
s - stawka opłat za umieszczenie 1 Mg odpadu na składowisku z rozporządzenia opłatowego,
t - ilość dób, przez jakie posiadacz odpadów postępował z odpadami niezgodnie z przepisami.

Jeśli posiadacz odpadów składujący odpady jest zobowiązany do uiszczenia opłat podwyższonych, to należną opłatę stanowi suma opłat: zwykłej i podwyższonej.

Podmiot wykonuje sprawozdanie wypełniając Załącznik Nr 1 wzoru wykazu oraz Załącznik Nr 5.


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  - OŚWIADCZENIE O BRAKU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I WNIOSEK do pobrania: TUTAJ

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
w Białymstoku
Departament Ochrony Środowiska
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Wzór wykazu o korzystaniu ze środowiska (Dz. U. 2009 Nr 97, poza. 816)obowiązujący w okresie od II półrocza 2009 r. do II półrocza 2012 r. (system sprawozdawczości w cyklu półrocznym): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090970816

Wzór wykazu o korzystaniu ze środowiska (Dz. U. 2014 poz 274) obowiązujący od 2013 r. (system sprawozdawczości w cyklu rocznym): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000274

Urząd Gminy Bielsk Podlaski
Film promocyjny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa gminy
Cyfrowy Urząd
500+
Za życiem
Program Wspierania Rodziny
Rodziny Wspierające
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Leki 75+
Aktywny i Bezpieczny Senior
Twój dzielnicowy
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Narodowa Loteria Paragonowa
KAS
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Pogoda
ROZKŁADY JAZDY
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej
Wrota Podlasia
Kapitał ludzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Mikroporady
CEIDG
Witryna Wiejska
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Starostwo
Policja
Straż
Monitorpolski
Czystsze Powietrze

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
tel.: 85 730-68-51, fax: 85 730-20-15, email: gmina@bielskpodlaski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x