Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
LICZNIK ODWIEDZIN
   jesteś już naszym
 0375133 
   gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Stypendium szkolne

 

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
w roku szkolnym 2016/2017

 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

 

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
 i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcychdo czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Pomoc materialna nie przysługuje:

● uczniom klas zerowych,

● studentom szkół wyższych i licencjackich,

● uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

 

Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk Podlaski stypendium szkolne udziela się w formie:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. zakup podręczników i przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, obuwia sportowego i stroju na zajęcia w-f, pokrycia kosztów dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup komputera, laptopa i jego niezbędnego wyposażenia, abonamentu internetowego, wycieczki szkolnej, itp);

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. zakup niezbędnych dziecku materiałów do procesu edukacyjnego przez gminę, a następnie przekazanie stronie za pokwitowaniem);

3)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów – bilety miesięczne, zakwaterowanie w bursie, internacie);

4)      świadczenia pieniężnego (tylko w wyjątkowych sytuacjach).

 

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 94,40 zł i nie może przekraczać miesięcznie 236 zł w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku. Od
1 listopada 2016 r. miesięczna wysokość stypendium wynosić będzie nie mniej niż 99,20 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym,
a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 2360 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów – 2124 zł.

 

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty, bluzki, spodnie) należy do kompetencji opieki społecznej i nie może być finansowana
 w ramach stypendium szkolnego.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia, pożar lub zalanie mieszkania, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia).

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 590 zł. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

1)     złożenie wniosku do Wójta Gminy Bielsk Podlaski,

2)     dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

Druk wniosku dostępny będzie w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, pok. 113, na stronie internetowej: www.bielskpodlaski.pl oraz w szkołach na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie.

 

Termin składania wniosków:

1)     Dla uczniów szkół – od 1 września do 15 września 2016 roku;

2)     Dla słuchaczy kolegiów – od 1 września do 15 października 2016 roku.

 

Realizacja stypendium:

● stypendia realizowane będą po otrzymaniu przez wnioskodawcę decyzji administracyjnej,

● stypendium realizowane jest w transzach (okres wrzesień – grudzień oraz styczeń – czerwiec).

 

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości przyznanego stypendium. W przypadku rachunku lub faktury obejmującej wydatki na rzecz kilkorga dzieci, rodzic obowiązany jest złożyć informację o rzeczowych wydatkach poniesionych na poszczególne dziecko. Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków i zwrotu kosztów poniesionych na zakup podręczników i przyborów szkolnych w miesiącu lipcu i sierpniu, a odzieży i obuwia sportowego w miesiącu sierpniu, zaś abonamentu internetowego od miesiąca września. Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski w gotówce na podstawie listy wypłat w terminie wskazanym w decyzji.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

 

OSOBA PRACUJĄCA

Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Dotyczy wszystkich rodzajów umów tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.).

OSOBA BEZROBOTNA

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku). Osoby, które nie pracują i nie są zarejestrowane  w urzędzie pracy składają oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy i nie podejmują prac dorywczych.

OSOBA KORZYSTAJĄCA Z GOPS

Zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczenia wychowawczego „500+”.

OSOBA BĘDĄCA NA EMERYTURZE LUB NA RENCIE

Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, zaświadczenia komornika lub ugody sądowe. Dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy).

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA

Zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach.

OSOBA POSIADAJACA GRUNTY ROLNE

Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o wielkości posiadanych ha przeliczeniowych lub decyzja.  Ustawodawca przyjął, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Wliczamy dochód powyżej 1 na przeliczeniowego. W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie składki za 3 kwartał, gdyż są one odliczane od dochodów.

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSDPODARCZĄ

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego na jakich zasadach prowadzona jest działalność.

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

INNE DOCHODY

Pozostałe źródła dochodu nie wymienione powyżej również muszą zostać zgłoszone organowi rozpatrującemu wnioski o stypendia, w tym oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu, czy dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, np. świadectwo pracy.

Wszystkie oświadczenia o dochodach powinny zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wszelkich informacji dotyczących stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, I piętro, pokój nr 113.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy
/-/ Raisa Rajecka


Pliki do pobrania: 

 • Wzór wniosku na stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017 - Pobierz

 

WYDATKI
KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Podręczniki i ćwiczenia szkolne, lektury szkolne;
 2. Pomoce dydaktyczne (słowniki, encyklopedie, atlasy, mapy, tablice matematyczne i inne, globusy, itp.);
 3. Artykuły szkolne (piórnik, zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuły, brystole, nożyczki, taśmy klejące, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, cyrkle, itp.);
 4. Tornister (plecak szkolny, torba szkolna);
 5. Komputer (laptop, tablet), oprogramowanie, części do komputera, naprawa komputera, multimedialne programy edukacyjne, nośniki danych;
 6. Drukarka (urządzenie wielofunkcyjne), tusze do drukarek, papier do drukarki;
 7. Zwrot kosztów abonamentu internetowego (wrzesień – czerwiec); należy przedstawić fakturę VAT wraz z dowodem zapłaty);
 8. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, bilety do kina, teatru, muzeum itp.;
 9. Biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
 10. Obuwie sportowe na w-f (tenisówki, halówki, trampki, adidasy – max 2 szt. na semestr);
 11. Zakup stroju gimnastycznego na zajęcia w-f (koszulka sportowa – 2 szt., spodenki sportowe lub getry (leginsy) – 2 szt., dres lub spodnie dresowe i bluza dresowa – 1 komplet na semestr);
 12. Przybory i strój wymagany do nauki zawodu lub odbycia praktyki;
 13. Okulary korekcyjne;
 14. Zwrot kosztów udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych, kurs komputerowy, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, itp.);
 15. Basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie, rachunki za korzystanie z basenu);
 16. Sprzęt muzyczny i sportowy (dotyczy uczniów uczęszczających do szkół muzycznych lub uczniów uczęszczających na zajęcia sportowe, np. treningi w klubach sportowych). Wyjątek stanowią instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry;
 17. Zwrot kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ucznia (dotyczy uczniów ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów – bilety miesięczne, zakwaterowanie w bursie, internacie). Jeżeli uczeń otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie, kwota wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a kwotą dodatku.

UWAGA!

• Faktury/rachunki powinny być wystawione imiennie na ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego lub na pełnoletniego ucznia. W przypadku rachunku/faktury wystawionej na rodzica, a obejmującej wydatki na rzecz kilkorga dzieci, rodzic zobowiązany jest złożyć informację o rzeczowych wydatkach poniesionych na poszczególne dziecko.

• Ważne, aby na rachunku/fakturze plecak lub torba miały w nazwie adnotację „szkolne”, zaś obuwie i odzież miały w nazwie „sportowe”. W przypadku niepełnej nazwy towaru wystawionej na rachunku/fakturze wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i jego czytelnym podpisem.

• W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, wycieczkach szkolnych - dopuszcza się zamiast rachunku bądź faktury dostarczenia zaświadczenia wydanego przez Dyrekcję szkoły z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia, co umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium szkolnego.

• W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputery) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi.

• Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków i zwrotu kosztów poniesionych na zakup podręczników i przyborów szkolnych od miesiąca lipca, odzieży i obuwia od miesiąca sierpnia, zaś abonamentu internetowego od miesiąca września.

• W przypadku dostarczenia rachunków/faktur na kwotę niższą niż przyznane stypendium szkolne, świadczenia zostaną wypłacone jedynie do wysokości dostarczonych dokumentów, zaś w przypadku dostarczenia rachunków/faktur na wyższą kwotę niż przyznane stypendium, świadczenia zostaną wypłacone do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

• Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki: opłacenia komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów, wyżywienia w szkole, udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny.

 

Zakup codziennej odzieży i obuwia (kurtka, buty i inna odzież np. bluzki, swetry, dżinsy, czapka, bielizna osobista) umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły  leży w kompetencjach resortu polityki społecznej  i nie jest finansowana w ramach stypendium szkolnego.

 

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią one wydatek o charakterze edukacyjnym.

Wójt Gminy - Raisa Rajecka
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa gminy
Cyfrowy Urząd
500+
Za życiem
Program Wspierania Rodziny
Rodziny Wspierające
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Leki 75+
Aktywny i Bezpieczny Senior
Twój dzielnicowy
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Narodowa Loteria Paragonowa
KAS
poniedziałek, 26 czerwca 2017
177 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
imieniny
Jana, Pauliny, Rudolfiny
Pogoda
ROZKŁADY JAZDY
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej
Wrota Podlasia
Kapitał ludzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Mikroporady
CEIDG
Witryna Wiejska
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Starostwo
Policja
Straż
Monitorpolski
Czystsze Powietrze

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
tel.: 85 730-68-51, fax: 85 730-20-15, email: gmina@bielskpodlaski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x