Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
LICZNIK ODWIEDZIN
   jesteś już naszym
 0386130 
   gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Stypendium szkolne

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46,  I piętro, pokój nr 113 w terminie od 1 września do 15 września 2017 roku.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.),
• Uchwała Rady Gminy Bielsk Podlaski nr XXX/193/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk Podlaski zmieniona Uchwałą nr XIII/70/2016 z dnia 25 lutego 2016r.


Kto może złożyć wniosek?

• Rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,

• Pełnoletni uczeń,

• Dyrektor szkoły,

• Stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.


(W przypadku złożenia wniosku przez rodziców za pełnoletniego ucznia do wniosku powinno być dołączone upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).


Kto może otrzymać?

• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).


Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

• zasiłku celowego;

• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

• wartości świadczenia w naturze;

• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575).


Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.


Stypendium nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych,

• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Bielsk Podlaski,

• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

● studentom szkół wyższych i licencjackich.


Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. zakup podręczników
 i przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, obuwia sportowego i stroju na zajęcia w-f, pokrycia kosztów dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup komputera, laptopa i jego niezbędnego wyposażenia, abonamentu internetowego, wycieczki szkolnej, itp);

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. zakup niezbędnych dziecku materiałów do procesu edukacyjnego przez gminę, a następnie przekazanie stronie za pokwitowaniem);

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów – bilety miesięczne, zakwaterowanie w bursie, internacie);

4) świadczenia pieniężnego (tylko w wyjątkowych sytuacjach).

 

Wysokość stypendium:

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku. Od
1 listopada 2017 r. miesięczna wysokość stypendium wynosić będzie nie mniej niż 104 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym,
a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów – 2232 zł.

 

Realizacja stypendium:

● stypendia realizowane będą po otrzymaniu przez wnioskodawcę decyzji administracyjnej,

● stypendium realizowane jest w transzach (okres wrzesień – grudzień oraz styczeń – czerwiec).

 

Dokumentowanie wydatków:

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości przyznanego stypendium. W przypadku rachunku lub faktury obejmującej wydatki na rzecz kilkorga dzieci, rodzic obowiązany jest złożyć informację o rzeczowych wydatkach poniesionych na poszczególne dziecko. Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków i zwrotu kosztów poniesionych na zakup podręczników
i przyborów szkolnych w miesiącu lipcu i sierpniu, a odzieży i obuwia sportowego w miesiącu sierpniu, zaś abonamentu internetowego od miesiąca września. Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski w gotówce na podstawie listy wypłat w terminie wskazanym w decyzji.

 

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego:

 

Osoba pracująca

Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Dotyczy wszystkich rodzajów umów tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.).

 

Osoba bezrobotna

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, które nie pracują i nie są zarejestrowane  w urzędzie pracy składają oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy oraz nie podejmują prac dorywczych, bądź podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości.

 

Osoba korzystająca z GOPS

Zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny).

 

Osoba pobierająca emeryturę bądź rentę

Decyzja ZUS  lub KRUS o emeryturze/rencie lub przelew na konto.

 

Osoba otrzymująca alimenty

Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, zaświadczenia komornika lub ugody sądowe. Dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy).

 

Osoba otrzymująca inne stypendia

Zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach.

 

Osoba posiadająca gospodarstwo rolne

Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o wielkości posiadanych ha przeliczeniowych lub aktualna decyzja.  Ustawodawca przyjął, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego. W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie składki za 3 kwartał, gdyż są one odliczane od dochodów.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

1) na zasadach ogólnych – wymagane dokumenty:

- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedni;

- oświadczenie o dochodach – w przypadku działalności utworzonej w roku bieżącym.

2) opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową – wymagane dokumenty:

- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania;

- oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

- zaświadczenie z ZUS lub dowód zapłaty składek w ZUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli są płacone).

 

Osoby podejmujące prace dorywcze

Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

 

Inne dochody

Pozostałe źródła dochodu nie wymienione powyżej również muszą zostać zgłoszone organowi rozpatrującemu wnioski o stypendia, w tym oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu, czy dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, np. świadectwo pracy.

 

Wszystkie oświadczenia o dochodach powinny zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia, pożar lub zalanie mieszkania, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia).

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

Druk wniosku dostępny będzie w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, pok. 113, na stronie internetowej: www.bielskpodlaski.pl oraz w szkołach na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Wszelkich informacji dotyczących stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, I piętro, pokój nr 113.


  •  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  SZKOLNEGO - Pobierz
  • WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO - Pobierz

 

Wójt Gminy - Raisa Rajecka
Film promocyjny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa gminy
Cyfrowy Urząd
500+
Za życiem
Program Wspierania Rodziny
Rodziny Wspierające
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Leki 75+
Aktywny i Bezpieczny Senior
Twój dzielnicowy
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Narodowa Loteria Paragonowa
KAS
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Pogoda
ROZKŁADY JAZDY
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej
Wrota Podlasia
Kapitał ludzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Mikroporady
CEIDG
Witryna Wiejska
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Starostwo
Policja
Straż
Monitorpolski
Czystsze Powietrze

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
tel.: 85 730-68-51, fax: 85 730-20-15, email: gmina@bielskpodlaski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x